Kindertherapie       Elburg  

Vergoedingen 

In veel gevallen is het mogelijk om de therapie vergoed te krijgen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vraag altijd vooraf goedkeuring aan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of de WMO consulent van de gemeente.
 
Meerdere zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van de therapie. Onderstaande gegevens zijn hiervoor van belang.
NFG (vakgroep VPMW), AGB. Praktijkhouder NFG-praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening.
Kamer van Koophandel nummer: 57089973
 
Op de informatiepagina van de NFG kunt u zien welke vergoeding uw zorgverzekeraar biedt. De consulten vallen veelal onder "Alternatieve Geneeswijzen". Deze zijn ondergebracht in de aanvullende verzekering onder de noemer psychosociale of natuurgeneeskundige therapie. Het is aan te raden om van te voren na te vragen bij uw verzekering of de behandeling vergoed wordt, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.
 

Voorwaarden en privacy policy

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd of gewijzigd, daarna wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 
 
Privacy policy kindertherapie elburg
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website kindertherapieelburg.nl bezoekt of van onze diensten gebruik maakt. Kindertherapie Elburg, gevestigd aan de Achterweg 5, Elburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.kindertherapieelburg.nl, Achterweg 5 8081 RV Elburg
De Functionaris gegevensbescherming is te bereiken via info@kindertherapieelburg.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Kindertherapie Elburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken indien u deze aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet via onze website.
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kindertherapieelburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kindertherapie Elburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Kindertherapie Elburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Kindertherapie Elburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindertherapie Elburg) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kindertherapie Elburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 10 jaar voor de voorgenoemde persoonsgegevens in verband met de fiscale bewaarplicht. Daar waar het bijzondere persoonsgegevens in verband met therapie betreft zijn wij wettelijk gehouden aan een bewaartermijn van 15 jaar.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Kindertherapie Elburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kindertherapie Elburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kindertherapie Elburg gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindertherapie Elburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kindertherapieelburg.nl onder vermelding van het onderwerp PRIVACY
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kindertherapie Elburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kindertherapie Elburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kindertherapieelburg.nl
 
Disclaimer: Kindertherapie Elburg is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.